Advokator - Právo otevřeně

Účelem stránky je vytvořit bezplatnou znalostní bázy, která bude sloužit všem odborníkum v právní oblasti.

Nejnovější judikáty

Dospěl-li odvolací soud k závěru, že s ohledem na mnohaletou historii (dobu trvání) smluvního vztahu účastníků lze dobu necelých dvou měsíců považovat za dodržení lhůty bez zbytečného odkladu dle § 345 odst. 1 obch. zák., shora uvedené zásady nerespe...

NS 32 Cdo 2484/2012

Přidal Pavol Trávnik, dne 12. 10. 2015.

K tomu dovolací soud dodává, že pokud banka provedla příkaz, který neobsahoval pravý podpis jako vyjádření projevu vůle oprávněné osoby, jde o porušení povinnosti uvedené v § 709 odst. 1 obchod. zák. a §§ 3 – 6 zákona o platebním styku. V posuzovaném...

NS 23 Cdo 3495/2008

Přidal Pavol Trávnik, dne 16. 10. 2015.

Nelze přitom přehlédnout, že žalovaný státní podnik je odborným a profesionálním správcem lesních porostů, který k plnění své funkce disponuje personálem a odbornými znalostmi i zkušenostmi, a lze na něj opodstatněně klást požadavek, aby v rámci své ...

25 Cdo 2819/2011

Přidal Pavol Trávnik, dne 25. 10. 2015.

K zásahu do svobody jednotlivce se může státní moc uchýlit pouze v případech, které jsou odůvodněny určitým veřejným zájmem, jestliže je takový zásah proporcionální (přiměřený) s ohledem na cíle, jichž má být dosaženo. Princip ochrany autonomie vůle...

ÚS Pl.ÚS 20/05

Přidal Pavol Trávnik, dne 11. 2. 2016.

V občanskoprávní oblasti obecně se uplatňující princip autonomie (§ 2 odst. 3 obč. zák.), zvláště pak princip smluvní autonomie, znamená, že je ponecháno zásadně na uvážení a rozhodnutí samotných subjektů, zda vůbec a s kým smlouvu uzavřou, jaký bude...

NS 33 Odo 872/2005

Přidal Pavol Trávnik, dne 11. 2. 2016.


Nejnovější důvodové zprávy

Podmínkou autorizace platební transakce je souhlas plátce. Tento souhlas může dát plátce buď před provedením platební transakce, nebo po něm. Pro způsob udělení souhlasu je rozhodující dohoda plátce a jeho poskytovatele. Nedostatek souhlasu má za nás...

Zdroj: http://www.duvodovazprava.cz/zakon-o-platebnim-styku.php#98

Přidal Pavol Trávnik, dne 16. 10. 2015.

Stávající § 106 o odvolání souhlasu plátce a platebního příkazu je problematický z několika důvodů. Jednak z něho není vždy zcela jasné, který z účastníků je oprávněn k odvolání platebního příkazu, a jednak obsahuje zjevné nesprávnosti (např. v odsta...

Zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9J8CNP55

Přidal Pavol Trávnik, dne 16. 10. 2015.

V § 120 až 123 jsou obsažena společná ustanovení, která se uplatní v případě odpovědnosti poskytovatele.
...

Zdroj: http://www.duvodovazprava.cz/zakon-o-platebnim-styku.php#120

Přidal Pavol Trávnik, dne 19. 10. 2015.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY částka 15/2009 ze dne 11. listopadu 2009
K odpovědnosti, kterou nese plátce z neautorizované platební transakce
Plátce nese ztrátu ze všech neautorizovaných platebních transakcí do celkové částky
odpovídající 150...

Zdroj: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2009/download/v_2009_15_21909320.pdf

Přidal Pavol Trávnik, dne 19. 10. 2015.

Neautorizovanou platební transakcí se zásadně rozumí transakce, ke které nebyl dán souhlas plátce (jak lze dovodit z § 98 odst. 1). V § 115 a 116 obsahuje zákon v souladu se směrnicí jednoznačné rozhraničení případů, kdy za neautorizovanou platební t...

Zdroj: http://www.duvodovazprava.cz/zakon-o-platebnim-styku.php#115

Přidal Pavol Trávnik, dne 19. 10. 2015.


Nejnovější komentáře

...

Územím státu (státním územím) se zpravidla rozumí státními hranicemi vymezený prostor, kde stát vykonává svou suverenitu. Nejde jen o plochu, státní území má i třetí rozměr, vyznačený hranicemi jak směrem dolů (k zemskému nitru), tak vzhůru (vzdušný ...

Zdroj: Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová Ústava České republiky, 1. vydání. Praha: 2007, 949 s. str. 107.

Přidal Pavol Trávnik, dne 1. 10. 2015.

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně skutkových okolností, na nichž se zakládá autorizace platební transakce, tíží poskytovatele plátce, neboť on z těchto skutkových okolností dovozuje právní následky ve svůj prospěch (právo provést odepsání pen...

Zdroj: Beran, J., Doležalová, D., Strnadel, D., Štěpánová, A.: Zákon o platebním styku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 676 s. str. 466.

Přidal Pavol Trávnik, dne 16. 10. 2015.

Lze mít za to, že právě tyto dvě zásady (autonomie vůle a hmotněprávní rovnost subjektů), které kličově ovládají soukromé právo, umožňují dostatečně zřetelným způsobem odlíšit právo soukromé od práva veřejného. ...

Zdroj: Dvořák, Švestka, Zuklínová, Občanské právo hmotné 1 str. 33.

Přidal Pavol Trávnik, dne 10. 2. 2016.